A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Anežka ve skále
Arcilhář
Arcimág a jeho sluha
B
Baron Prášil
Bělouš a vraník
Bílý had
Bratříček a sestřička
Bratříček, sestřička a tři psi
Brémští muzikanti
Bubeník
C
Čas slonů
Cikánská princezna
Čarodějův učeň
Čertův ukoptěný bratr
D
Divodějný strom
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Drakobijce
Dvanáctero bratrů
Dvanáctero lovců
E
Eletka a Žárováček
F
G
Gilgameš a Agga z Kiše
Gudrun
H
Havránka
Holínky z buvolí kůže
Honza Ježek
Honza silák
Honzíček a Grétička
Husopaska
Husopasky pláčou perly
Ch
Chlapec a had
Chytrá hloupost
Chytrá selská dcerka
Chytrý Martin
I
Ilja Muromec
J
Jak dva vandrovali
Jak Honza ke štěstí přišel
Jak ke štěstí skrze šest služebníků přišel
Jak se narodila pohádka
Jalovec
Jednoočka, dvouočka a tříočka
Jorinda a Joringel
K
Kmotřička smrt
Kohout se zlatým peřím
Kosmáček
Košile, meč a prsten
Kouzelná loď
Kouzelná torna, klobouk a roh
Kouzelný kůň
Kouzelný strom
Král Drozdí Brada
Královská hádanka
Královský syn a Ďáblova dcera
Krejčík a tři psi
Křišťálová koule
Kupecký syn a princezna
L
Labutí panna
Lesní chaloupka
Liška a vrána
Locika
Loupežnická jeskyně
M
Martin a velryba
Medvědí kůže
Modrá lucerna
N
Nebeská svatba
Nejkrásnější nevěsta
Nejmilejší Roland
Nemocný král a jeho tři synové
O
O muži bez srdce
O panně Mahuleně
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu
O princezně která všechno viděla
O princi, který se ničeho nebál
O pyšné noční košilce
O rybáři a jeho ženě
O silném Honzovi
O statečném krejčíkovi
O věrném Janovi
O zlaté huse
O zlatém ptáku
Obr Paleček
Obrobijce
Obušku, z pytle ven!
Oslíček
Osmnáctero vojáků
O Myšince a splněných přáních
P
Paní Holle
Pasáček zajíců
Pidivousek
Poctivý Petr a jeho falešní bratři
Podivuhodná řemesla
Podivuhodný pták
Pohádka o jednom, co se učil bát
Poletuška
Polovina všeho
Popelka
Pravá nevěsta
Princezna a víla
Princezna Trina
Princezna z Ohňového zámku
Princezna ze Rmutného dolu
Ptačí král
Putování k ptáku Nohovi
Q
R
Rumpelniček
Řeznický tovaryš
S
Sedmikráska
Štestí a neštěstí
Šediváček
Šest služebníků
Šestero labutí
Šestka táhne světem
Šípková Růženka
Špatní kamarádi
Sedmero krkavců
Silák Vilík s tisícerem stigmat
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen
Sněženka a Růženka
Sněhurka
Spanilá Růžička
T
Tři bratři
Tři chlapíci a obr
Trylkující a hopkající skřivánek
Tři hadí lístky
Tři hejkálkové
Tři královské děti
Tři labutě
Tři pírka
Tři přadleny
U
Uhlířský princ
V
V lese žijí čarodějnice
Víla na rybníce
Včelí královna
Věrná žena
Vřeteno, člunek a jehla
Vychytralý provazník
W
X
Y
Z
Žabí král
Žabí král, aneb železný Jindřich
Ze života polního šneka Ferdy
Živá voda
Zlaté království
Zlatovlásek
Zlatovláskové
Zlatý jelen

Tři hadí lístky


 
Bratři Grimmovéyl jednou jeden chudý muž a ten nedokázal už déle uživit svého jediného syna. I řekl mu syn, že více mu nebude na obtíž, že se vydá do světa zkusit štěstí a vydělat si na svůj chléb. Tak dal otec synovi požehnání a se smutkem v srdci ho propustil.


oho roku král vedl válku, a tak se Joachim nechal naverbovat a táhl s vojskem do války. A brzy přitáhl i nepřítel a začala zuřivá a nebezpečná bitva, odevšad jen pršely kulky a mrtví kamarádi padali k zemi. Když padnul i velitel a zbývající vojáci se dali na útěk, tu si Joachim dodal odvahy, vykročil vpřed a vykřikl na kamarády, že snad nedají své vlasti zahynout, a vrhl se do protiútoku a oni ho následovali, a tak nakonec nepřítele na hlavu porazili. O tomto statečném činu se doslechl i král a Joachima bohatě odměnil a učinil ho prvním ve své říši.


rál měl dceru, byla velmi krásná, ale také velmi zvláštní. Učinila takový slib, že si nevezme za muže jiného, než toho, kdo ji slíbí, že když ona zemře dříve než on, on se nechá živý pohřbít s ní. „Musí mne milovat z celého srdce“, říkala: „takže život pro něj pak ztratí cenu.“ Sama chtěla udělat totéž, kdyby byl její muž zemřel první, ona vstoupí do hrobu s ním. Tento podivný závazek mnoho nápadníků odradil, ale Joachim byl její krásnou tak omámen, že na nic nedbal, nýbrž se nechal ohlásit u jejího otce. Král se ho tázal, jestli ví, co činí a on mu pravil, že jeho láska je tak velká, že toho nebezpečí on nedbá.


rál dal tedy svolení a ve vší nádheře se konala svatba.


ovomanželé žili v lásce, štěstí a spokojenosti pospolu, když tu se bylo událo, že mladá královna těžce onemocněla a žádný lékař jí nemohl pomoci a ona byla umřela. Teprve nyní se Joachim vyděsil svého slibu, že živý ulehne do jejího hrobu. Ale nebylo zbytí, král dal hlídat dveře jeho komnaty strážemi, a tak byl Joachim vydán svému osudu.


řišel den, kdy byla mrtvá uložena do královské hrobky a i Joachim byl přiveden dovnitř, dveře za ním byly zavřeny a opatřeny těžkou závorou. Vedle rakve stál stůl a na něm čtyři louče, čtyři bochníčky chleba, a čtyři lahve vína. Jakmile tyto zásoby spotřebuje, je mu souzeno zahynout. Joachim tam seděl zahalen smutkem a bolestí, snědl každý den jeden kousek chleba, napil se jeden hlt vína a čekal na blížící se smrt.


ednou, když tak upřeně hleděl před sebe, uviděl hada, jak se vyplazil z jednoho kouta hrobky a blíží se k mrtvé, a protože si byl pomyslil, že had ji chce kousnout, popadl svůj meč a rozťal ho na tři kusy. Za malou chvíli Joachim spatřil, jak se blíží druhý had, a když uviděl svého druha rozsekaného na kousky, odplazil se pryč. Brzy se však vrátil a nesl v tlamě tři zelené lístky. Pak vzal tři hadí kusy, složil je, jak patřily k sobě a na každou tu ránu přiložil vždy jeden z těch lístečků. V mžiku se ty hadí díly spojily a najednou se had pohnul a byl opět živý a rychle oba zmizeli.


y kouzelné lístky zůstaly ležet na zemi a Joachim, když to byl viděl, si pomyslil, že když dokázaly znovu oživit hada, možná pomohou i člověku. Vzal ty lístky a jeden položil mrtvé princezně na ústa a ty druhé dva na oči. A tu se stalo, že jejími žilami opět začala proudit krev, do tváře ji vstoupila červeň a najednou se jí vrátil dech a ona otevřela oči, ptajíc se, kde že se to ocitla.


oachim ji byl vše vypověděl, jak umřela a on ji z toho spánku probudil. Pojedli zbytek chleba a vypili víno, a když nabrali sil, začali bušit do brány hrobky a volat o pomoc. Stráže ten hluk uslyšely a hlásily to králi, který osobně otevřel dveře hrobky a zdravé a živé je uviděl první. Ty tři hadí lístky Joachim uschoval u věrného sluhy a dal mu ponaučení, ať o ně jako o oko v hlavě pečuje, že může přijít čas, kdy se budou hodit.


le s princeznou se udála změna, jak byla oživena, její láska k Joachimovi se vytratila. A když se po čase vydali na cestu k Joachimovu otci a vstoupili na loď, zapomněla mladá královna zcela nejen na svou lásku. ale i na vděčnost, že byla zachráněna od smrti, a zahořela prudkou vášní k lodníkovi. Když jednou Joachim ležel a spal, zavolala královna lodníka do kajuty, popadla spícího muže za hlavu, lodník ho musel popadnout za nohy a hodili ho společně do moře. Když byl ten zlý skutek dokonán, tu královna pravila lodníkovi, ať teď loď obrátí k domovu a ona otci řekne, že její muž cestou zemřel, a svého milého vychválí tak, že ji otec za něj jistě provdá.


le věrný Joachimův sluha vše byl viděl a slyšel. Nepozorovaně si vzal malou loďku a sedl do ní a plul za svým panem, vylovil jeho tělo a zrádce nechal odplout. Když mrtvého vytáhnul do loďky, pomocí kouzelných hadích lístků, které mu byl přiložil na ústa a oči, Joachima opět přivedl k životu. Veslovali pak ze všech sil dnem i nocí, a protože malá loďka je lehčí a rychlejší, byli u krále dříve než ti zlolajníci.


rál se podivil, když uviděl přicházet Joachima samotného a když mu ten vypověděl o špatnosti jeho dcery, velmi se zarmoutil, neboť tomu nemohl uvěřit, že se jeho milovaná dcera byla tak změnila. Ale pravda se měla brzy ukázat, a tak nechal ty dva v tajnosti zavřít do vedlejší komnaty.


rzy potom připlula královská loď a nevěrná žena spěchala se zarmouceným výrazem ke králi. Když se jí byl král ptal, cože se navrací sama, tu mu vypověděla o svém neštěstí, kdyby nebylo lodníka, který ji přispěchal ku pomoci, kdo ví, jak by ona dopadla. Ale král ji pravil, že umí mrtvé k životu navracet a otevřel dveře komnaty, kde byli schováni Joachim a jeho věrný sluha. Královna, když spatřila svého muže, zůstala jako bleskem omráčena, pak padla na kolena a prosila o milost.


le otec ji pravil: „Pro tebe žádná milost není, neboť Joachim byl připraven pro tebe zemřít a navrátil ti tvůj život, ale ty jsi ho proradně zabila ve spánku a za tento skutek teď dostaneš náležitou odměnu.“


ak byla mladá žena se svým milencem naložena na děravou loď a vyslána na moře, kde se záhy oba utopili ve vlnách.
Doporučuji:
Kostkované pohádky Dády Kostkové